Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 701/3/5225/21-3-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 701/3/5225/21-3-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, για τη θέση Συνεργάτη Μηχανογραφικής Διαχείρισης/Υποστήριξης.

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων αφορούν αποκλειστικά ένσταση επί των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών και υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Πεδίο 8’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ).
Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων:  17/6/2024 έως 21/6/2024
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν αποκλειστικά επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών της αίτησης . 
Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρικό παράβολο των 20€. Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του (βλ. Πεδίο 8 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ).
 

Σχετικά Αρχεία