Προσωρινός Πίνακας Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ (1ο Στάδιο), της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546, έτους 2022.

Προσωρινός πίνακας Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, 1ο Στάδιο, της υπ’ αριθμ. 660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 9438/584/18.07.2022 απόφαση ΔΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Ο προσωρινός πίνακας ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ περιλαμβάνει:

α) τα νέα μέλη που εντάσσονται στο Μητρώο ΣΔΕ, έτους 2022, με το αποτέλεσμα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ανά ιδιότητα που αιτήθηκαν να ενταχθούν (ωρομίσθιοι, Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, Σύμβουλοι Ψυχολόγοι) και

β) από τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου των δύο προηγούμενων ετών, τους υποψήφιους που αιτήθηκαν ένταξη σε επιπλέον κατηγορία και το αποτέλεσμα (ΝΑΙ/ΟΧΙ) σχετικά με την ένταξή τους  στη νέα ιδιότητα.

* οι πίνακες ενταγμένων μελών των δύο προηγούμενων ετών βρίσκονται στις παρακάτω ανακοινώσεις: 

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ έτους 2021

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ έτους 2020

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του προσωρινού πίνακα Ένταξης  στο Μητρώο ΣΔΕ σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι από  την Τρίτη 19/07/2022 και ώρα 09.00 π.μ. έως και τη Δευτέρα, 25/07/2022 και ώρα 15.00 μ.μ.

Οι ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα ένταξης και μη ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ αφορούν αποκλειστικά ένσταση επί των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν αποκλειστικά επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών της αίτησης ένταξης του υποψηφίου.

Η ένσταση των υποψηφίων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση, κάνοντας χρήση των κωδικών που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης ένταξής τους στο Μητρώο ΣΔΕ και θα διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr/ . 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20 € και να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.  Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το αποδεικτικό εξόφλησής του. (βλ. οδηγίες έκδοσης  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΔΕ, σελ. 19-20 της ως άνω Πρόσκλησης). 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ