Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.: 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) μέλους της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 9811/603/27-10-2022 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ο πίνακας  διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης των στοιχείων των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών και  τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.

Επί του προσωρινού πίνακα οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α.Π.: 660/7/29195/27-09-2022 σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πεδίο Δ’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων:  Δευτέρα 31/10/2022 έως  Παρασκευή 04/11/2022.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή πρωτοτύπως υπογεγραμμένες αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στη διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)

Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ . 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του  Υπευθύνου Τ.Π.Ε. της Κεντρικής Ομάδας Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης- Νέα Φάση»

 Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Ενστάσεις που υποβάλλονται με e-mail, fax ή ιδιοχείρως δεν  γίνονται δεκτές  και απορρίπτονται.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20€ και το παράβολο να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του. (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠ 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης)

Οι ενστάσεις  κατά του προσωρινού θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες και μόνο κατά των προαπαιτούμενων, τυπικών και κοινωνικών κριτηρίων.  Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων μοριοδότησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας των υποψηφίων,  με απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταρτίζεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης, o οποίoς θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.