Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για μία θέση συνεργάτη χειριστή TCA, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/Νεολαία 2021 -2027

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης στο πλαίσιο της με Α.Π. 701/6/8070/20.03.2023  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου για μία (1) θέση συνεργάτη χειριστή υποστήριξης Διακρατικών Σεμιναρίων Συνεργασίας (TCA), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία για την προγραμματική περίοδο 2021 -2027, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 10697/636/19.04.2023 (ΑΔΑ: Ψ7Χ546ΨΖΣΠ-ΩΔ2) Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.