Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης ωρομίσθιων εκπαιδευτών, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, (2ο στάδιο), σχολ. περ. 2022-2023, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546.

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, 2ου Σταδίου, της υπ’ αριθμ. 660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των πρόσθετων δικαιολογητικών των ενταγμένων μελών του Μητρώου ΣΔΕ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002546 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδευση και Δια Βίου Μάθηση», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9753/599/10.10.2022 Απόφαση Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

 

Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων: Τρίτη, 11/10/2022 και ώρα 10:00 π.μ. έως και Δευτέρα 17/10/2022 και ώρα 23:59.

 

Τα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ που εντάχθηκαν τα έτη 2020 & 2021 και επικαιροποίησαν τα στοιχεία τους το έτος 2022, δύναται να υποβάλλουν ένσταση μόνο για τα στοιχεία εκείνα που επικαιροποίησαν το έτος 2022.

 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://mis.inedivim.grΟι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν ένσταση  θα κάνουν χρήση των  κωδικών που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας τους στο 2ο στάδιο της παρούσας Πρόσκλησης.

 Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20€ και το παράβολο να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του. (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, σελ. 41-42 της ΑΠ 660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης)

 

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες, ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

 

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας των υποψηφίων, με απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταρτίζονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων στο τηλ. 213-131-4641 (10:00 π.μ. με 14:00 μ.μ.)

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ , ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ