ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 701/1/20-02-2023

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Α΄φάσης υποψηφίων για τις ειδικότητες του Ψυχολόγου και του Εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της με Α.Π. 701/1/20.02.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου σύμφωνα και με τη με αριθμ. πρωτ.10529/627/17-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΥΓΗ46ΨΖΣΠ-1ΩΥ) Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Επισημαίνεται ότι οι πίνακες έχουν κωδικοποιημένη μορφή κατά τα οριζόμενα από τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.