Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης για την επιλογή ενός Οικ/κού Διαχειριστή με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Κ.Π.Ε.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την επιλογή ενός (1) Οικονομικού Διαχειριστή, με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΚΠΕ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 660/1 /5816/13-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001052

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την επιλογή ενός (1) Οικονομικού Διαχειριστή, με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΚΠΕ, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά τον έλεγχο των στοιχείων της αίτησης, την αξιολόγηση και μοριοδότηση του περιεχομένου των φακέλων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στην υπ΄αριθμ.: 660/1/5816/13-02-2018. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001052.  Αρ. Απόφασης ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 5400/323/27.03.2018  ΑΔΑ : 6Α4746ΨΖΣΠ-ΩΤΓ

Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι από την Πέμπτη  29/03/2018  έως και τη Δευτέρα 02/04/2018.

Οι ενστάσεις αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων, στη διεύθυνση :

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,

(Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)

Υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/1/5816/13-02-2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την επιλογή Οικονομικού Διαχειριστή στα ΚΠΕ

Ενστάσεις που  υποβάλλονται με e-mail ή fax,  καθώς και  ενστάσεις που θα κατατίθενται  ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτές.