ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤO ΚΦΑΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (άρθρο 6, παρ. 4, εδάφιο δ΄ σε συνδ. με παρ.8, εδάφιο β΄ του Ν. 2527) - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχοντας υπόψη την με Α.Π. 9927/608/21-11-2022 Απόφαση ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ (ΑΔΑ: ΡΚ3Ο46ΨΖΣΠ-ΧΞΕ)) και βάσει του άρθρου 6, παρ. 4, εδάφιο δ΄ σε συνδυασμό με την παρ. 8, εδάφιο β΄ του Ν. 2527/97 όπως ισχύει σήμερα, μετά την κήρυξη ως άγονης της Πρόσκλησης 607.2.12.28/28341/15-09-2022 ως προς τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου, και λόγω του κατεπείγοντος για την κάλυψή τους, ύστερα από την παραίτηση της  επιλεχθείσας Κοινωνικής Λειτουργού (Α.Π. 29939) (σχετ. 20 & 22), καθώς και της μη αποδοχής της θέσης της δεύτερης κατά σειρά κατάταξης Κοινωνικής Λειτουργού (Α.Π. 29533) (σχετ. 20) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των θέσεων που αφορούν την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της και έως τη λήξη αυτής (31 Ιανουαρίου 2023) με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση εξεύρεσης διαθέσιμων πόρων, εφόσον οι δράσεις χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. 
Καλούνται οι υποψήφιοι από 23-11-2022 έως και τις 29-11-2022 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορών και εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 να καταθέσουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τις υπογεγραμμένες και συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αιτήσεις τους, στην ακόλουθη δ/νση με συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία: 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43 Αθήνα (Κεντρ.Γραμματεία - 2ος Όροφος) για την υπ’ αρ. Πρωτ.  607.2.12/67/33736/21-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων και συγκεκριμένα :

Ονομασία και Περιγραφή Θέσης                   

Πληροφορίες παρέχονται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες στα τηλέφωνα 213 131 4541, 4507, 4509, 4510 email: zolota.m@inedivim.grtm-eidikon-draseon@inedivim.gr