ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤO ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχοντας υπόψη την με ΑΔΑ:632Ε46ΨΖΣΠ-ΘΙ7 Απόφαση Δ.Σ./I.NE.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων  Ν. Ρεθύμνης σε Επιστημονικό Προσωπικό και σε Υποστηρικτικό Προσωπικό (διάρκειας ενός έτους), εφόσον οι δράσεις χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Καλούνται οι υποψήφιοι από 13-03-2020 έως και τις 08-05-2020 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορών και εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 να καταθέσουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τις υπογεγραμμένες και συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αιτήσεις τους, στην ακόλουθη δ/νση με συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία: 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43 Αθήνα (Κεντρ.Γραμματεία - 2ος Όροφος) για την υπ’ αρ. Πρωτ.  607.2.12/1/8976/11-3-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων και συγκεκριμένα :
Ονομασία και Περιγραφή Θέσης
…………………………………….

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως 30-4-2020 σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 6849/423/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ8Ζ46ΨΖΣΠ-ΙΧ1)

Πληροφορίες δίδονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tm-eidikon-draseon@inedivim.grd-emty@inedivim.gr) και τηλεφωνικά στο 2131314541.

 

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 και σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ορίζει η πρόσκληση, είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, δύναται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75). Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι, εφόσον προκύψουν προσληπτέοι, θα προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Ακόμα και στην περίπτωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατατίθεται, από το οποίο αποδεικνύεται η αντικειμενική αυτή αδυναμία προσκόμισης (πχ επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ, αίτηση για χορήγηση αντιγράφου πτυχίου κ.ο.κ.).

Η ως άνω αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης εμπροθέσμως των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν αίρει σε καμία περίπτωση ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και ιδιότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ και συμβατά με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας.

(βλ. ανακοίνωση ΙΝΕΔΙΒΙΜ 15-04-2020).

 

NEA παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών έως 8-5-2020 σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 6907/428/23.04.2020 (ΑΔΑ: Ω8Η146ΨΖΣΠ-ΡΑΨ)

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία