Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων μίας (1) Θέσης Συνεργάτη Επικοινωνίας και Διαχείρισης Συνεργασιών προς σύναψη σύμβασης έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ».

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.: 7790/497/27-04-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων μίας (1) Θέσης Συνεργάτη Επικοινωνίας και Διαχείρισης Συνεργασιών προς σύναψη σύμβασης έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ», προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων».

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών, σε κλειστό φάκελο στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη T.K. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος όροφος μέχρι την Τετάρτη 12/05/2021.

Σχετικά Αρχεία