Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπεύθυνου Έργου Κ.Δ.Β.Μ. της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ», ΟΠΣ 5002212

Το  IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. 6432/394/14.10.2019 Απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:7Χ5Ο46ΨΖΣΠ-ΝΡΔ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου για τη θέση του Υπεύθυνου Ομάδας Έργου Κ.Δ.Β.Μ. της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», με κωδικό ΟΠΣ 5002212.

 Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να καταθέσουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τις αιτήσεις τους, υπογεγραμμένες και συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ταχυμεταφορών εντός σφραγισμένου φακέλου, από 16/10/2019 έως και τις  30/10/2019.

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος).

 Αιτήσεις που υποβάλλονται με fax ή e-mail ή ιδιοχείρως δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

logo2014-2020