ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», ΟΠΣ: 5002546.

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546 και έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 8686/545/24-01-2022 Απόφαση του Δ.Σ., απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τεσσάρων (4) μελών Ομάδας Έργου ΣΔΕ και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

 

     1

 

Οικονομικός Διαχειριστής – ΥΠΟΕΡΓΑ 11 & 12

 

         1

 

     2

 

Υπεύθυνος Δημοσιότητας – ΥΠΟΕΡΓΟ 8

 

         1

 

     3

 

Συντονιστής Φυσικού αντικειμένου – ΥΠΟΕΡΓΟ 8

 

        1

 

     3

 

Συντονιστής Φυσικού αντικειμένου – ΥΠΟΕΡΓΑ 11 & 12

 

        1

 

 

 

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές): από 01/02/2022 έως και 15/02/2022.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020