ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ (1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)» ΟΠΣ: 5002546

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546 και έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 7153/453/09-09-2020 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) Οικονομικού Διαχειριστή – μέλους της Ομάδας Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

 

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές): από 15/09/2020 έως και 30/09/2020.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020