Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15) μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου των ΣΔΕ, της Πράξης «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)», ΟΠΣ 5002546.

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ.:  6116/363/27-3-2019 Aπόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΞ5Ε46ΨΖΣΠ-ΘΣΥ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15) μελών  της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου των ΣΔΕ, της Πράξης «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)», ΟΠΣ 5002546.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν με ταχυδρομική αποστολή την υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτησή τους, εντός σφραγισμένου φακέλου,  έως και τις 12-04-2019, στο ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος).

 

 

  Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  

 

 

logo2014-2020

 

Σχετικά Αρχεία