Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου αξιολογητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2021 -2027 για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμό»

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ.: 8856/557/09-03-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση τη συγκρότηση Μητρώου αξιολογητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2021 -2027 για τους τομείς «Νεολαία» και «Αθλητισμό».

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών σε κλειστό φάκελο στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 111 43, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ος  όροφος, με καταληκτική ημερομηνία την 31 Μαρτίου 2022.