Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Κεντρικής Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΟΠΣ 5002212

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την  υπ΄ αριθμ. 9702/595/26-09-2022 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΗΦΑ46ΨΖΣΠ-8Η0) :

απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)  της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27/09/2022 έως και 11/10/2022.

Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4  έως και τις 11/10/2022 στη παρακάτω διεύθυνση με υποχρεωτικά συμπληρωμένα τα κάτωθι στοιχεία:

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (Κεντρική Γραμματεία - 2ος Όροφος)

Για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Υπευθύνου Τ.Π.Ε. της Κεντρικής Ομάδας Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - Νέα Φάση»

 

Αιτήσεις και φάκελοι δικαιολογητικών που υποβάλλονται με fax ή e-mail, ή ιδιοχείρως δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή των φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τους όρους της θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213131-4636 και 213131-4662 κατά τις ώρες 10:00 έως τις 13:00.

 

Σχετικά Αρχεία