Πρακτικό Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Οριστικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης έργου ιδιωτικού δίκαιου στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων".

Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης αποτελεσμάτων για την επιλογή στελεχών , όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/8/31190/21-10-22 για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου και κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων.