ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 701/4/6198/05-04-2024

Στα πλαίσια της υπ' αρ. 701/4/6198/05-04-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μετά τον έλεγχο των φακέλων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, καλούνται σε συνέντευξη οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πίνακα συνεντεύξεων, που αναρτάται συνημμένα, στις 28/06/2024, 01/07/2024 και 02/07/2024 για την κάθε θέση χωριστά, κωδικοποιημένος βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική για τη συνέχιση στη διαδικασία αξιολόγησης. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη. Μέρος της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί και στην αγγλική γλώσσα.