Πίνακας Συνεντεύξεων της με Α.Π. 701/3/5225/21-3-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. 701/3/5225/21-3-2024  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ, μετά τον έλεγχο των φακέλων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, καλούνται σε συνέντευξη οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πίνακα συνεντεύξεων που αναρτάται συνημμένα, κωδικοποιημένος βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

 

Σχετικά Αρχεία