Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) μέλους της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212

Σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης έργου για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) μέλους της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη.

Ειδικότερα, ο πίνακας με την ακριβή ημέρα και ώρα των συνεντεύξεων αναρτάται συνημμένα, κωδικοποιημένος βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων και αποστέλλεται σχετικό email.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή απαντώντας στο παραπάνω email (στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdvm@inedivim.gr ) έως και την Παρασκευή 21/10/2022 και ώρα 11:00π.μ.  για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας.  

Σε περίπτωση που υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ (με έναν απο τους δύο τρόπους που αναφέρονται παραπάνω) για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στα Κεντρικά Γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,  4ος Όροφος.

Τηλ. επικοινωνίας: 213-131-4636, email: kdvm@inedivim.gr

Οι υποψήφιοι καλούνται όπως φέρουν μαζί τους το δελτίο  αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς θα ζητηθεί η επίδειξή του κατά την είσοδό τους στο κτίριο.

Σχετικά Αρχεία