Πίνακας συνεντεύξεων της με Α.Π. 660/6/24225/25-07-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης έργου ιδιωτικού δίκαιου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και Ευρωπαϊκό Σώμα

Σύμφωνα με τους όρους της με Α.Π. 660/6/24225/25-07-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσης έργου ιδιωτικού δίκαιου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για την προγραμματική περίοδο 2021 -2027, μετά τον έλεγχο των φακέλων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, καλούνται σε συνέντευξη οι υποψήφιοι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πίνακα συνεντεύξεων, κωδικοποιημένου βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή στο τηλέφωνο 2131314450 για τη διεξαγωγή της συνέντευξης με άλλο τρόπο (π.χ. μέσω ZOOM), έως και 1 ημέρα πριν τη συνέντευξη.

Σε περίπτωση που υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στα Κεντρικά Γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Αχαρνών 417 &Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, 1ος Όροφος.

Οι υποψήφιοι καλούνται να προσέλθουν στη συνέντευξη την ημέρα και ώρα που αντιστοιχεί στον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης τους,  και να φέρουν μαζί τους το δελτίο  αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς θα ζητηθεί η επίδειξή του κατά την είσοδό τους στο κτίριο.

Για τη θέση συνεργάτη χειριστήjunior του προγράμματος Erasmus+

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

26150/08-08-2022

30/8/2022

ΤΡΙΤΗ

10:00

26258/09-08-2022

30/8/2022

ΤΡΙΤΗ

10:10

26370/11-08-2022

30/8/2022

ΤΡΙΤΗ

10:20

26442/12-08-2022

30/8/2022

ΤΡΙΤΗ

10:30

26443/12-08-2022

30/8/2022

ΤΡΙΤΗ

10:40

 

Για τη θέση συνεργάτη χειριστήjunior του προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

26256/09-08-2022

30/8/2022

ΤΡΙΤΗ

11:00

26257/09-08-2022

30/8/2022

ΤΡΙΤΗ

11:10

26372/11-08-2022

30/8/2022

ΤΡΙΤΗ

11:20

26373/11-08-2022

30/8/2022

ΤΡΙΤΗ

11:30

Σχετικά Αρχεία