Πίνακας ένταξης μελών, για τη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Εργασίας για την Ένταξη και Πολυμορφία (National Consultation Group for Inclusion and Diversity) στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

 

Πίνακας ένταξης μελών, όπως αυτά  διαμορφώθηκαν μετά την αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερόμενων για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/5/22831/14-07-2022 για τη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Εργασίας για την Ένταξη και Πολυμορφία (National Consultation Group for Inclusion and Diversity) στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

 

 

Σχετικά Αρχεία