ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Πίνακες Κατάταξης Επιτυχόντων Υποψηφίων και Απορριφθέντων της Α.Π.: 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης για Εκπαιδευτές Ενηλίκων της πράξης «Κ.Δ.Β.Μ. – Νέα Φάση», των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Πληροφορικής για Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.

Εκ νέου ανάρτηση των Πινάκων κατάταξης Επιτυχόντων Υποψηφίων  και των πινάκων  Απορριφθέντων Υποψηφίων των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών στην ειδικότητα της Πληροφορικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, για τις θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)–ΝΕΑ ΦΑΣΗ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.  

Οι Πίνακες διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση, και του φακέλου με αρ. πρωτ. 099117 από την Επιτροπή Διοικητικής Επαλήθευσης, της υπ΄αριθμ. 660/7/34350/19-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ορθή επανάληψη του Πίνακα Απορριφθέντων Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  της υπ’αριθμ. 60/7/34350/19-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Βάσει της υπ. αριθμ.  660/7/34350/19-10-2018 πρόσκλησης, στην περίπτωση που ανακύπτει ανακριβής και λανθασμένη καταχώρηση των δηλωθέντων στοιχείων των υποψηφίων ή η εκτυπωμένη αίτηση δε φέρει την υπογραφή  του υποψηφίου ή δε συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε, η αίτηση απορρίπτεται και ο υποψήφιος διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχόντων.

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία