Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος με α.π. 660/13/42203/12.11.2019 για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδ. δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑIKH KAΡΤΑ ΝΕΩΝ

Οριστικός Πίνακας μοριοδότησης αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/13/42203/12.11.2019 για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ.