Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.:660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κ.Δ.Β.Μ.-Νέα Φάση» ΟΠΣ5002212–Θέση "Υπεύθυνος Διαδικασιών & Δικτύωσης"

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.:660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212 και ειδικότερα για τη Θέση «Υπεύθυνος Διαδικασιών και Δικτύωσης», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 7423/479/04-02-2021 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μέχρι το πέρας της ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας και ώρας δεν υποβλήθηκε ουδεμία ένσταση επί του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων για τη θέση  «Υπεύθυνος Διαδικασιών και Δικτύωσης» της με αρ. πρωτ. 660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης.

Ως εκ τούτου καταρτίζεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων για τη Θέση «Υπεύθυνος Διαδικασιών και Δικτύωσης» της με αρ. πρωτ. 660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 3002212 σύμφωνα με το αρχείο που αναρτάται παρακάτω.