Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Υποψηφίων της με Α.Π.: 660/7/29195/27-09-2022  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) μέλους της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 9864/605/11-11-2022 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μέχρι το πέρας της ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας δεν υποβλήθηκε ουδεμία ένσταση επί του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων για τη θέση  Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)  της με A.Π.:  660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης.

Ως εκ τούτου καταρτίζεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων για τη θέση Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της με Α.Π.: 660/7/29195/27-09-2022 Πρόσκλησης για σύναψη σύμβασης έργου θέσης Υπευθύνου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση»  ΟΠΣ 5002212, σύμφωνα με το αρχείο που αναρτάται παρακάτω.