Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της AΠ:660/1/2727/23-1-19 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Διαχειριστή Τ.Π.Ε.-Πράξης «Κ.Δ.Β.Μ.-ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

Οριστικός πίνακας κατάταξης για τη θέση του Διαχειριστή Τ.Π.Ε. μέλους της Κεντρικής Ομάδας Έργου της υπ΄αριθμ. 660/1/2727/23.01.2019 (ΑΔΑ: ΩΘ4346ΨΖΣΠ-6ΨΜ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)–ΝΕΑ ΦΑΣΗ» Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης Αίτησης Θεραπείας εντός 5 ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης του οριστικού  πίνακα, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά για το παραδεκτό της Αίτησης Θεραπείας με παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 30,00 € (τριάντα ευρώ). Η Αίτηση Θεραπείας θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4.

logo2014-2020