Οριστικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων της Πρ. Εκδ. Ενδιαφέροντος με Α.Π.:660/5/20165/20-06-2018 για την Υποβολή Αιτήσεων προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Οριστικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.:660/5/20165/20-06-2018 για την Υποβολή Αιτήσεων προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού  Δικαίου για μία (1) θέση για τη διοικητική και μηχανογραφική διαχείριση/υποστήριξη του προγράμματος στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ./ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 5582/330/09-06-2018, Α.Δ.Α. : 6ΥΓΗ46ΨΖΣΠ-ΛΦΣ.