Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ:660/2/3672/27-1-17 για Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Οριστικοί πίνακες των υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 660/2/3672/27-1-17 για την Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για δύο (2) θέσεις που αφορούν στη Διαχείριση των Συνεργασιών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων και προσόντων των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με την Απόφαση ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 5099/307/17.10.2017, ΑΔΑ :ΩΕΣ546ΨΖΣΠ-1ΦΥ.