Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.: 660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.:660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212 για τις θέσεις «Επόπτες Περιφερειών Φυσικού Αντικειμένου», «Επόπτες Περιφερειών Οικονομικού Αντικειμένου», «Υπεύθυνος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», «Υπεύθυνος Δημοσιότητας» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 7424/484/25-02-2021 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι οριστικοί πίνακες  διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από την επιτροπή ενστάσεων που ορίστηκε με το υπ’ αριθ. 604/97/2557/01.02.2021 έγγραφο του Προέδρου ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Η ενεργοποίηση των θέσεων των μελών της Κεντρικής Ομάδας Έργου, σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες, θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου του έργου.