Οριστικοί πίνακες κατάταξης θέσεων Διοικ.Υπεύθυνου, Κοινων. Λειτ/ργού, Ψυχολόγου, Φιλολόγου, Διερμηνέα, Εργάτη Μαγ/ρείου, Φρον/στή, Οικον. Διαχ/στή - Πρόσκληση Εκδ. Ενδ/ντος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβ/σης μίσθωσης έργου ΑΠ:607.2.12/28/28341/15-9-2022

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για τις θέσεις Διοικητικά Υπεύθυνου, Κοινωνικού Λειτουργού, Ψυχολόγου, Φιλόλογου, Διερμηνέα, Εργάτη Μαγειρείου/Βοηθού Μάγειρα, Φροντιστή/Προσωπ. Γενικών Καθηκόντων και Οικονομικού Διαχειριστή στο πλαίσιο της με Α.Π. 607.2.12/28/28341/15-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου σύμφωνα και με τη με αριθμ. πρωτ. 9813/603/27.10.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Επισημαίνεται ότι οι οριστικοί πίνακες έχουν κωδικοποιημένη μορφή κατά τα οριζόμενα από τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.