Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης στο πλαίσιο της με Α.Π. 660/1/787/10-01-2020 Πρόσκλησης εκδ. ενδιαφέροντος για την επιλογή Ομάδας Έργου της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος».

Οριστικοί πίνακες κατάταξης στο πλαίσιο της με Α.Π. 660/1/787/10-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Ομάδας Έργου της Πράξης με τίτλο «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Β κύκλος», με κωδικό ΟΠΣ 5050677 και σύμφωνα με την Α.Π 6976/438/05-06-2020 Απόφαση ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Οι πίνακες διαμορφώθηκαν μετά από την εκδίκαση των Ενστάσεων, από την Επιτροπή Ενστάσεων η οποία ορίστηκε με το υπ΄ αριθμ. 604/136/9850 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 660/1/787/10.01.2020.

Τυχόν Αιτήσεις Θεραπείας κατά των Οριστικών  Πινάκων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 660/1/787/10-01-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

 

 

logo2014-2020

 

 

Σχετικά Αρχεία