Οριστικοί πίνακες κατάταξης για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού - Πρόσκληση Εκδ/σης Ενδ/ντος (άρθρο 6, παρ. 4, εδάφιο δ΄ σε συνδυασμό με την παρ. 8, εδάφιο β΄ του Ν. 2527 όπως ισχύει σήμερα) ΑΠ:607.2.12/67/33736/21-11-2022)

Οριστικοί πίνακες κατάταξης για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στο πλαίσιο της με Α.Π. 607.2.12/67/33736/21-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (άρθρο 6, παρ. 4, εδάφιο δ΄ σε συνδυασμό με την παρ. 8,  εδάφιο β΄ του Ν. 2527 όπως ισχύει σήμερα) για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου σύμφωνα και με τη με αριθμ. πρωτ. 9927/608/21-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΚ3Ο46ΨΖΣΠ-ΧΞΕ) Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Επισημαίνεται ότι οι οριστικοί πίνακες έχουν κωδικοποιημένη μορφή κατά τα οριζόμενα από τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR.

                                                                                                              9927/608/21-11-2022 (ΡΚ3Ο46ΨΖΣΠ-ΧΞΕ)