Εξέταση ιεραρχικής προσφυγής κου Βαϊόπουλου Αχιλλέα

Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής κ.  Βαϊόπουλου Αχιλλέα,   με αρ. πρωτ.: 1269/15-01-2018, κατά της Απόφασης του Δ.Σ. /ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με αριθμό: 5158/314/29-12-2017 (ΑΔΑ:   7ΘΒΣ46ΨΖΣΠ-ΗΧΟ),  για την έγκριση πρακτικού  επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, όπως επίσης για την έγκριση και δημοσιοποίηση των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης,  για την  πρόσκληση με αριθμό : 660/7/33090/07-08-2017, για  την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία