Εξέταση ιεραρχικής προσφυγής κας Φιλιππακοπούλου Θεοδώρας

Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής κας Φιλιππακοπούλου Θεοδώρας, με αρ. πρωτ.: 46792/03-11-2017, κατά της Απόφασης του Δ.Σ. /ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με αριθμό: 5111/308/25-10-2017  (ΑΔΑ:  ΨΞ7746ΨΖΣΠ-Τ5Β),  για την έγκριση πρακτικού επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, όπως επίσης για την έγκριση και δημοσιοποίηση των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης,  για την  πρόσκληση με αριθμό : 660/6/33089/07-08-2017, για  την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

logo2014-2020

Σχετικά Αρχεία