Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής κ Κορωνιού Κωνσταντίνου κατά των οριστικών πινάκων για την υπ΄αρ.660/3/6138/14-2-17 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπ/κού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου,Πράξης ΣΔΕ

Εξέταση της Ιεραρχικής Προσφυγής του κ.Κορωνιού Κωνσταντίνου,κατά της απόφασης του Δ.Σ.με αριθμό:4706/266/26-04-2017,που επικυρώνει το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και εγκρίνει την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, της υπ΄αριθμ.:660/3/6138/14-02-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου,της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), με κωδικό ΟΠΣ 5002546.

Σχετικά Αρχεία