Εξέταση Αίτησης Θεραπείας του υποψήφιου με αριθμό πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης 106382 κατά της υπ΄ αριθμ. 6415/391/02.10.2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Εξέταση Αίτησης Θεραπείας του υποψήφιου με αριθμό πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης 106382 κατά της υπ΄ αριθμ. 6415/391/02.10.2019 Απόφασης Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με την έγκριση των πρακτικών εξέτασης των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, της υπ΄ αριθμ. 660/8/26235/07-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, σχολικής περιόδου 2019-2020.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

logo2014-2020