Εξέταση Αίτησης Θεραπείας της υποψηφίας με αριθμό πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης 104441 κατά της υπ΄ αριθμ. 6372/388/23-09-2019 Απόφασης Δ.Σ. ΙΝΕ.ΔΙΒΙΜ

Εξέταση Αίτησης Θεραπείας της υποψηφίας με αριθμό πρωτ. ηλεκτρονικής αίτησης 104441 κατά της υπ΄ αριθμ. 6372/388/23-09-2019 Απόφασης ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ. σχετικά με την έγκριση των πρακτικών εξέτασης των ενστάσεων κατά των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6331/380/02-08-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Χειμερινού Εξαμήνου 2019β & Εαρινού Εξαμήνου 2020α

Σχετικά Αρχεία