Επείγον-Ανακοίνωση Σχολικών Επιτροπών-Αποστολή-Πρακτικών-Καλής-Εκτέλεσης

 

Σε συνέχεια της συνεργασίας μας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 5 της Σύμβασης Χρηματοδότησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ – ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ εκάστου Δήμου αναφέρεται:

«Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού της αποπληρωμής είναι η αποστολή στην αρμόδια διεύθυνση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ( ΔΔΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) πρακτικού καλής εκτέλεσης υπογεγραμμένο από τον π ρ ό ε δ ρ ο  Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ .

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ υποχρεούται, μετά την καταβολή του συνόλου της συμφωνηθείσας αμοιβής και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την εξόφληση, να αποστείλει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ(ΔΔΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ), διπλότυπο είσπραξης με το σύνολο της χρηματοδότησης όπως αυτή έχει ο ρ ι σ τ ε ί  σ τ ην  π α ρ ο ύ σ α  σ ύ μ β α σ η .»

Ύστερα από τα  παραπάνω , σας αποστέλλουμε συνημμένα, υπόδειγμα  πρακτικού καλής εκτέλεσης, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί σε όλα τα κενά πεδία και εντός  10 ημερών από την καταβολή της τελευταίας δόσης των συμβάσεων που έχετε υπογράψει (δόση Ιουνίου 2020) και να διαβιβαστεί στο Λογιστήριο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση akriotis.x@inedivim.gr με θέμα : ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ************.

Με τον ίδιο τρόπο ( ηλεκτρονικά) θα γίνει και η αποστολή  των διπλοτύπων είσπραξης με θέμα : ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ************.

Διευκρινίζεται  ότι , σε περίπτωση μη αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν δύναται να προβεί στην καταβολή του ποσού που προκύπτει από τις τροποποιητικές συμβάσεις μηνός Ιουνίου 2020.