ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Μελέτη Ανακαίνισης και Τεχνικός Έλεγχος των κτιριακών συγκροτημάτων των Α΄ και Γ΄ Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (Α΄ & Γ΄ Φ.Ε.Θ.)», εκτιμώμενης Αξ

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο:  «Μελέτη Ανακαίνισης και Τεχνικός Έλεγχος των κτιριακών συγκροτημάτων των Α΄ και Γ΄ Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (Α΄ & Γ΄ Φ.Ε.Θ.)». Προϋπολογισμός 1.067.101,19 €  (πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι συνολικής αξίας 1.323.205,47 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διενεργηθεί στις 24 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ. (www.mimed.ggde.gr) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σχετικά Αρχεία
20221021091304050.pdf (118.46 KB)