Αποτύπωση διαθέσιμων εκπαιδευτών για διδασκαλία στα εξ αποστάσεως τμήματα μάθησης στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)- Νέα Φάση” ΟΠΣ 5002212

Αποτύπωση των διαθέσιμων εκπαιδευτών για διδασκαλία στα εξ αποστάσεως τμήματα σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 7536/486/03.03.2021 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι εκπαιδευτές αποτυπώνονται σε μία ενιαία λίστα ανά ειδικότητα και στο σύνολο της Επικράτειας σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έλαβαν στους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με αρ. πρωτ. 660/4/16980/10.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης και τη δήλωσή τους στην αίτηση συμμετοχής για διδασκαλία στα εξ αποστάσεως τμήματα.

Η λίστα αναρτάται κωδικοποιημένη βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων.

Σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης σε κάθε εκπαιδευτή για τα εξ αποστάσεως τμήματα, ισχύουν τα εξής σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση:

« Οι εκπαιδευτές καλούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα να αποδεχτούν ή όχι τη θέση, συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.Β.Μ. και αμείβονται για κάθε πραγματική ώρα διδασκαλίας. Οι Εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν τμήμα τοποθετούνται στο τέλος του πίνακα και τους ανατίθεται εκ νέου μόνο αφού εξαντληθεί ο πίνακας. Εκπαιδευτές, που αρνούνται να αναλάβουν τμήμα μάθησης, αντικαθίστανται από τον επόμενο στη σειρά της λίστας κατάταξης και  μετακινούνται αυτόματα στο τέλος του πίνακα.»