Ανακοίνωση Σχολικών Επιτροπών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ                                                                                                                           Αθήνα, 07/12/2017     

α) Παρακαλούμε όπως αποστείλετε εκ νέου τις συμβάσεις χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών που έχουν αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.ein.gr/sxolikesepitropes2017-18/ με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να καταβληθεί το 40% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης. Τα σχετικά θα αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι - Γραφείο 103
( για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. )

β) Ακολούθως για τις σχολικές επιτροπές που δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι συμβάσεις τους ή δεν έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω σύνδεσμο, παρακαλούνται να προωθήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα εκ νεου τον Πίνακα Ταυτότητας Αίτησης 2017-18 και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο με ΑΠ606/53/41598/12-09-2017 έγγραφο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sxolikesepitropes@inedivim.gr  

            Για τυχόν διοικητική στήριξη, παρακαλούμε από 8-12-2017 μπορείτε να επικοινωνείτε και στη τηλεφωνική γραμμή 210/34.42.965.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επισυναπτόμενα και συραμμένα στη μία εκ των δύο συμβάσεων θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά, όπως αναφέρεται και στην σύμβαση:

  • Φωτοτυπία της πιο πρόσφατης απόφασης του Δήμου από την οποία προκύπτει ο ορισμός του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής (μόνο το πρακτικό της Σχολικής Επιτροπής δεν θα γίνεται δεκτό) όπως δηλώθηκε από την Σχολική Επιτροπή.
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της Τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ και ο δικαιούχος.
  • Βεβαίωση απογραφής των απασχολούμενων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών &  καταβολής των αμοιβών τους μέσω αυτής .

Παρακαλούμε,  να δοθεί η δέουσα προσοχή στην αυστηρή τήρηση της ως άνω διαδικασίας, έτσι ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην χρηματοδότηση.

Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθούν με προσοχή τα στοιχεία της σύμβασης, πριν την υπογραφή της,  (αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όνομα Προέδρου, ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής, αριθμός λογαριασμού Τραπέζης, ΙΒΑΝ). Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά με τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών, να διορθώσουν χειρόγραφα τα στοιχεία αυτά πάνω στη σύμβαση και δίπλα στην διόρθωση να μονογράψουν και να σφραγίσουν. (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΧΙ ΧΡΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ).

Σας επισημαίνουμε ότι δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία αλλαγή του ποσού.