Ανακοινοποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης (Περιφερειακή Ενότητα ΛΑΡΙΣΑΣ) και αποτύπωσης εκπαιδευτών για εξ αποστάσεως τμήματα στην ειδικότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ της με Α.Π. 660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκλησης Εκπαιδευτών της Πράξης ΚΔΒΜ– Νέα Φάση.

Ανακοινοποίηση στο ορθό των σε ισχύ Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων (Περιφερειακή Ενότητα ΛΑΡΙΣΑΣ, Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) και της αποτύπωσης διαθέσιμων εκπαιδευτών για διδασκαλία στα εξ αποστάσεως τμήματα μάθησης για την ειδικότητα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, της με Α.Π. 660/4/16980/10-06-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) της Πράξης με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Οι παραπάνω Πίνακες αναδιαμορφώθηκαν δυνάμει της με αρ. 10455/624/28-02-2023 Απόφασης  Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. περί έγκρισης και ανακοινοποίησης αυτών και κατόπιν της  10456/02-02-2023  Οριστικής Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης,  της ΕΥΔ «ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ».

Η ανακοινοποίηση στο ορθό αφορά στη σειρά κατάταξης του υποψήφιου εκπαιδευτή ενηλίκων με αρ. πρωτ ηλεκτρονικής αίτησης 147119.

logo2014-2020