10/19/2021 - 13:14

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ KΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 643.929,44 € ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ KΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

07.01.2022 ΕΩΣ 23.12.2022 (1 ΕΤΟΣ)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/20/2021

CPV :

55100000-1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

643.929,44 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ :

ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ BEΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

                          29/11/2021 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 22/11/2021 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 15:00 μ.μ