05/13/2020 - 16:52

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ( Α.Π. 621/14/2020 )

                         ΔIEΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΤΡΙΑ ΕΤΗ (36 ΜΗΝΕΣ)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 621/14/2020

CPV : 79713000-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

3.870.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

4.798.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : ΟΧΙ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : 22/06/2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έως 16/06/2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17.00

 

Related files