03/09/2020 - 16:54

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για τις θέσεις Εποπτών Οικονομικού Αντικειμένου Περιφερειών και Υπεύθυνου Δημοσιότητας της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Α.Π.: 660/2/805/13.01.2020 Πρόσκλησης της πράξης «Κ.Δ.Β.Μ. –Νέα Φάση»

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για δύο (2) θέσεις Εποπτών Οικονομικού Αντικειμένου Περιφερειών και μία (1) θέση Υπεύθυνου Δημοσιότητας της Κεντρικής Ομάδας Έργου της με αρ. πρωτ. 660/2/805/13.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δύο εποπτών οικονομικού αντικειμένου και ενός υπεύθυνου δημοσιότητας για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της πράξης Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση στο πλαίσιο της Πράξης  «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 6819/421/06.03.2020 απόφαση  Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι πίνακες διαμορφώθηκαν μετά τον έλεγχο των ενστάσεων, από την επιτροπή Ενστάσεων που ορίστηκε με το υπ΄ αριθμ. 604/87/7256/27.02.2020 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 660/2/805/13.01.2020.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο σημείο Ε΄ «Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης του οριστικού πίνακα, ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να υποβάλει Αίτηση Θεραπείας κατά της Απόφασης του Δ.Σ. που επικυρώνει το Πρακτικό των Ενστάσεων και τον Οριστικό Πίνακα κατάταξης

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4.

Ως τελική ημερομηνία λήψης κατά την αποστολή της φακέλων λογίζεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας λήψης οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

logo2014-2020