02/05/2021 - 15:22

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.: 660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π.:660/7/45694/02-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Έργου της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» ΟΠΣ 5002212 για τις θέσεις «Επόπτες Περιφερειών Φυσικού Αντικειμένου», «Επόπτες Περιφερειών Οικονομικού Αντικειμένου», «Υπεύθυνος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», «Υπεύθυνος Δημοσιότητας» σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 7424/479/04-02-2021 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Οι πίνακες διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης των στοιχείων των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, την αξιολόγηση των προτάσεων και τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της πλατφόρμας στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης που είχαν υποβάλλει.

Επί των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις, σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με Α.Π.: 660/7/45694/02-12-2020 σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Πεδίο Γ’ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων:  Δευτέρα 08/02/2021 ώρα 10:00 έως  Παρασκευή 12/02/2021 ώρα 14:00.

Oι ενστάσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://mis.inedivim.gr

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρικό παράβολο των 20€. Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, σελ. 24-25).

Επισημαίνεται ότι το παράβολο είναι μοναδικό και ισχύει για μία (1) μόνο Πρόσκληση.

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες και μόνο κατά των προαπαιτούμενων, τυπικών και κοινωνικών κριτηρίων. Οι ενστάσεις πρέπει να αναφέρονται επί συγκεκριμένων πεδίων μοριοδότησης και σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύονται από επιπλέον δικαιολογητικά.

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας των υποψηφίων, με απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταρτίζεται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, οι οποίος αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ενστάσεων θα παρέχονται στα τηλέφωνα: 213-131-4662 κατά τις ώρες 10:00 έως 13:00.