11/20/2020 - 14:23

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ (1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ – ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ».

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης για την επιλογή ενός (1) Οικονομικού Διαχειριστή – μέλους της Ομάδας Έργου ΣΔΕ, με σύμβαση μίσθωσης έργου, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ: 5002546.

 

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι από  τη Δευτέρα, 23/11/2020 έως και την Παρασκευή, 27/11/2020.

 

  1. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως και θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4.
  2. Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20 και να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.

Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

logo2014-2020