07/10/2020 - 14:29

Αποτελέσματα Αιτήσεων Θεραπείας εκπαιδευτών ενηλίκων της με Α.Π.: 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης - ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την     υπ΄ αριθμ. 7054/444/9.7.2020   (ΑΔΑ: ΩΩΟΦ46ΨΖΣΠ-Χ9Χ) Απόφαση Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ανακοινώνει  την Έγκριση απόψεων Νομικής Υπηρεσίας επί των αιτήσεων θεραπείας των απορριφθέντων εκπαιδευτών ενηλίκων κατά των υπ΄ αριθμ. αποφάσεων 6532/402/11.11.2019 και 6541/403/19.11.2019 Δ.Σ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οι οποίες ενέκριναν την  ανάρτηση και δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Πινάκων Επιτυχόντων Υποψηφίων της με αρ. πρωτ. 660/7/34350/19.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πλαίσιο της Πράξης  «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002212.

Θα ακολουθήσει νέα απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. περί έγκρισης και  ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πινάκων Επιτυχόντων Υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα, οπότε και θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση στη ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr

logo2014-2020

Related files