06/25/2020 - 15:44

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.( Α.Π. 621/22/2020 )

                          ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

(Νέες Φοιτητικές Εστίες ΕΜΠ (ΝΕΕΜΠ),Φοιτητική Εστία Ζωγράφου (ΦΕΖ),Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ),Φοιτητική Εστία Αθηνών (ΦΕΑ),Δομή Αγίων Αναργύρων ,Κεντρικές Υπηρεσίες Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Σπουδαστική Εστία ΑΣΠΑΙΤΕ, Φοιτητική Εστία Πάτρας ,Φοιτητική Εστία Καλαμάτας)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

1/9/2020-31/8/2023 (3 έτη)

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

621/22/2020

CPV :

90910000-9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

5.580.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  :

1.674.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ / ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

30/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Έως 24/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00